Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov (ďalej len: GDPR) je Hydro-Gen International s.r.o. IČO 53394160 so sídlom v Banskej Bystrici
(ďalej len: správca).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica
  • email:   info@hydro-gen.sk
  • telefón: +421 907 771 777

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo
identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné
údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov,
fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca  menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:
info@hydro-gen.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca
získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie
zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
o plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
o oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných
oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
o Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie
obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2
zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k
objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi
Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné
vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným
požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné
zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.
22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:
o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami
a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia
zmluvného vzťahu).
o po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
o podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
o zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
o zaisťujúce marketingové služby

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej
organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa
čl. 18 GDPR.
o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
o právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
o právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu
uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných
údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v
písomnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a
že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov
zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok
na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020.